Adatvédelmi irányelv

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Tudásvágy Centrumot üzemeltető Adria-ten Kft (továbbiakban Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és- kezelési elveket és intézkedéseket, amelyet az Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Társaság által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”).

A Társaság, mint adatkezelő adatai: Név: Adria-ten Kft

Székhely: 1163. Budapest, Gárda u 45.

Cégjegyzékszám/bíróság: 01-09-723162

Adószám: 13195807-2-42

Telefon: +36-30/ 397-5691

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.tudasvagy.com

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy információt bocsátana rendelkezésünkre, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a honlapon vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeinken.

Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Amennyiben a tájékoztató nem jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató példányát. Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és elfogadja.

I. Az adatkezelés jogalapja

A Társaság adatkezelésének jogalapja az Ön, vagy Ön által törvényesen képviselt képzésben részt vevő önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont), melyet Ön a regisztráció során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

Társaság adatkezelésének célja: oktatási szolgáltatás nyújtása, ügyfelek egymástól történő megkülönböztetése, Társaság és ügyfél között létrejött szerződés teljesítése, végrehajtása, a szerződés alapján vállalt szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, a szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, behajtása, statisztikai elemzés, analitikai modellek építése, kapcsolattartás, igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

II. Fogalom meghatározások

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

III: A kezelt személyes adatok köre

1.) Társaság weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy az Tudásvágy Centrum maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják a weboldalát. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak az Ön számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át az Tudásvágy Centrum szerverére. Ön megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül. A honlap megfelelő működése érdekében Önnek a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát.

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyomon követése Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a. pont)

Kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, előzőleg meglátogatott oldal

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: holnap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága

2.) A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát a Társaság ki tudja állítani az Ön részére, valamint, hogy Ön, vagy az Ön által képviselt személy a képzésre be tudjon iratkozni, az alábbi adatokat kell megadnia a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bek. alapján:

 

a)  nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, e-mail címét, szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát,

b)  a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb) képzésbe történő felvételével,

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével kapcsolatosak

c)  Társaság nevét, székhely címét, adószámát.

Az adatkezelés célja: Társaság szolgáltatás nyújtásának biztosítása, képzéseken történő részvétel.

IV. A feltüntetett adatokat a Társaság alábbiakra használja:

a. Képzések lebonyolítása, képzési szerződés teljesítése.

b. a résztvevők, vagy törvényes képviselőik képzéssel kapcsolatos információkkal való ellátása e- mail-ben, ha ez nem sikerül, akkor telefonon.

c. Hírlevél küldés (kizárólag e-mail cím felhasználása hozzájárulás esetén)

Ezen adatok kezelése az Társaság által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, képzésben történő részvételhez, illetve hírlevél küldéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. A Társaság az Ön által külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén reklámküldemények, ajánlatok (hírlevelek) küldése céljából is végzi. Ön a Társaság Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címére küldött üzenetben bármikor kérheti a hírlevél adatbázisból való törlését. Ön a regisztrációjának, adatainak törlését, illetve a hírlevélről leiratkozást kizárólag írásban kérheti a leírt módokon. A képzéshez szükséges adatokat a képzés megszűnésétől számított 7 éven keresztül, illetve a számlázáshoz szükséges adatokat jogszabályban meghatározott ideig megőrizzük és csak utána töröljük.

Ön az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Társaság ettől kezdődően a regisztráció törléséig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Ön kérésére bármikor megtörténhet.

Társaság a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Társaság az Ön által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely személy e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

V. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A jogszerű adatkezelés érdekében Társaság biztosítja, hogy nem férhet hozzá jogosulatlan személy az Ön adataihoz. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk.

 

Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Cégünk az iratokat fizikailag zárható helyen és zárható szekrényben kezeli, őrzi. Az iratokhoz arra jogosult személyek férnek hozzá. Online tárolt adatok jelszóval védettek, és csak arra jogosult személy férhet hozzájuk. A jogszerű adatkezelés érdekében Társaságunk tűzfalat és antivírus programot használ a külső támadások ellen.

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

(a)  abban az esetben, ha alkalmazottaink, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését, illetve promóciós célokat);

(b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

(c) Társaságunk képviseletét ellátó ügyvéd abban az esetben szintén megismeri az Ön személyes adatait, amennyiben az Ön által megadott adatokkal kapcsolatban bármilyen jogi eljárásra sor kerülne;

(d)   amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi, avagy jogerős bírósági, hatósági határozat kötelez minket erre.

Abban az esetben, ha az Ön Személyes Adatát gondosan kiválasztott harmadik féllel, vagy a fenti felsorolásban szereplő harmadik féllel megosztjuk, minden esetben eleget teszünk az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak, szükség esetén a harmadik féllel kötött szerződéses rendelkezések útján biztosítva, hogy a harmadik fél:

(a)     ne használhassa fel az Ön Személyes Adatát az általunk megjelöltektől, illetve a jelen iránymutatásban foglaltaktól eltérő célokra, és;

(b)   megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen annak érdekében, hogy megvédje az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk minden szükséges óvintézkedést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, munkatársaink, szerződéses partnereink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, azokat a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Alkalmazottainkkal, munkatársainkkal, szerződéses partnereinkkel kötött szerződésekben biztosítjuk, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

Az Ön által megadott személyes adatokat digitálisan tároljuk és biztonságosan megőrizzük a Társaságunk székhelyén vagy fióktelepén avagy a cég tulajdonát képező számítástechnikai eszközökön.

VI. A www.tudasvagy.com weblap látogatóinak adatai

Társaságunk, mint adatkezelő az általa üzemeltetett www.tudasvagy.com weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Társaságunk, mint adatkezelő által üzemeltetett www.tudasvagy.com.hu weboldal html kódja webanalitikai  mérések  céljából  független,  külső  szerverről  érkező  és  külső  szerverre  mutató

hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Társaságunk, mint adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a wwww.tudasvagy.com weboldalról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

VII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön kérheti, hogy Társaságunk, mint adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Ön személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adataihoz biztosítsunk az Ön számára hozzáférést. Önnek joga van ahhoz, hogy a következő személyes adatokhoz információkhoz hozzáférést kapjon cégünktől, amennyire az Önre vonatkozó adatot érint:(a) az adatkezelés céljáról;(b) az Ön személyes adatainak kategóriáról;(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;(d) ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;(e) személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítása esetén azokról a garanciákról, amelyek az adattovábbítások jogszabályoknak megfelelő rendelkezését biztosítják;(f) az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Ön a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, a Társaságunk címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést Társaságunk akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján Ön egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést Társaságunk csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Ön regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy Társaságunk a tájékoztatás megadása előtt Önt más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet Önnek a Társaságunk által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Ön adatait.

Társaságunk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

Ön kérheti az általunk kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítés vagy módosítás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fenti meghatározott tájékoztatás kérésre. Társaságunk az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ön kérheti a Társaságunk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha az adatkezelés szükséges (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról Társaságunk, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. A törlés kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fentebb meghatározott tájékoztatás kérésre. Társaságunk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérheti tőlünk, hogy töröljük az erre vonatkozó adatbázisunkból, kapcsolatba lépve velünkEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a +36 30 397-5691 telefonszámon. Továbbá, ha Ön közvetlen értékesítési jellegű anyagot kap tőlünk e-mailben, vagy SMS útján, mind az e-mailben, mind az SMS- ben emlékeztetni fogjuk Önt arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérni, hogy a közvetlen értékesítéssel kapcsolatos adatbázisunkból töröljük. Amennyiben Ön ezt kéri, akkor az Ön Személyes Adatát haladéktalanul töröljük a jelen pontban hivatkozott adatbázisunkból.

Ön kérheti, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza, ha a következő pontokban rögzített esetek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy cégünk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- ha az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Társaságunk minden esetben megjelöli az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, Ön kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Társaságunk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt. A korlátozás kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fentebb meghatározott tájékoztatás kérésre.

Ön kérheti, hogy Társaságunk az Ön által rendelkezésére bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/ vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. Az adatok átadásának és továbbításának kérésére ugyanolyan formában (írásban vagy e-mail útján) kerülhet sor, mint a fentebb meghatározott tájékoztatás kérésre. Társaságunk az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Ön tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

- ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett személy gyermek;

- ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

- ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Társaságunk az Ön tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük és a kezelt személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők Társaságunk munkatársai azEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1- 391-1400; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékekfelsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Budapest, 2018. május 20.

/Az Adatkezelési Tájékoztató letöltése itt lehetséges!/

Eseménynaptár

<<  Június 2024  >>
 H  K  Sze  Cs  P  Szo  V 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kurzusaink helyszíne

1146 Budapest, Cházár András u. 10.

Jelenlévők

Oldalainkat 2 vendég és 0 tag böngészi